Като натиснете върху „Приемам всички бисквитки“, вие се съгласявате със съхраняването на бисквитки на вашето устройство, за да подобрите навигацията в сайта, да анализирате използването на сайта и да подпомогнете нашите маркетингови усилия. Вижте нашата Политика за поверителност за повече информация.

Блог

17.1.2019

Palermo Shooting

Палермо е град, който отведнъж може да те приласкае или отврати. Ако по някаква причина се случи второто, със сигурност трябва да му дадеш още един шанс, защото очарованието на това място идва точно от противоречията, които крие и разгръща всекидневно. Наслагването на толкова културни и житейски пластове не ни дава правото с лека ръка да определим какъв град е Палермо, просто няма да е сериозно. Можем само кротко да погледаме отстрани.

Кураторът на фестивал ФотоФабрика Фелия Барух е един от хората, които Палермо успява да придърпа и предизвика професионално. Следващите снимки и истории са малка част от срещите ѝ на сициалианска земя.

Братята Камарда, около 70 г.

0camarda


Салваторе и Синибардо са родени на площад Калса, на който седят по цял ден и си спомнят как земетресението от ’68-а го е разрушило. Явно тази мисъл не им пречи, защото продължават да си висят на площада.

camarda


camarda2


Имат странни татуировки и особени погледи. Някой даже би казал, че гледат лошо. Та този, който гледа по-лошо, има 6 деца… И повече от това не се разбира, защото комуникацията тече на сицилиански (което е доста различно от италианския), а и освен това има някаква болест не гърлото и говорът му е трудноразбираем.

Танкреди Сабатино, 24 г.

tancredi-sabatino


Няма как да не се отбележи известната прилика на Танкреди с Фреди Меркюри. Идва от планинските селца около Палермо, за да учи теология. Иска му се да преподава религия и философия.

Мустафа Джайтех, 20 или 24 г.

mustafa


За Мустафа се знае, че е от Гамбия, но възрастта му е пълна мистика. Документите, които му дават, когато пристига в Италия, посочват по-малка възраст – така щяло да е по-лесно за него. От 3 години е в Палермо и не му харесва, въпреки, че хората са добри с него. Работи като чистач в хотел, но не му плащат навреме и като цяло му е скучно. Живее в бежански център с прилични условия и свободен режим.
За да стигне до Палермо, където да чисти и скучае, се е качил на лодка в Гамбия със 115 души на борда, когато е бил на 16. Пътувал е цели 2 години, докато се добере до италианските брегове, като преди това е минал през Мали, Буркина Фасо и Либия.

Франческо Джентиле, 48 г.

francesco-gentile


Франческо изглежда много по-възрастен, а няма все още 50. Има прекаран инфаркт или инсулт и след болестта се е състарил много. Бил е пицар, но в момента е безработен и се вижда, че е от хората, на които това да нямат работа страшно им тежи. Горд е с трите си деца и града си.

Ромоло Парадизо, 52 г.

romolo-paradiso


Ромоло е директор на банка и работи в сферата вече цели 30 години. Живее до морето в богаташкия квартал на Палермо – Мондело. Няма деца, облича се стилно, работи много и си пада по млади момичета.
Съгласни сме с това, което биха си помислили повечето хора – “Парадизо” е много интересна фамилия за банкер. Всъщност тя е измислена. Баща му е бил сирак и си е избрал това име. Самият Ромоло чувства, че може би има арабски корени. Изключително свободомислещ и отворен, обичащ с цялото си сърце Палермо и неговата култура, морето, жените…

Елена Гамбино, 40 г.

elena-gambino


Елена също мисли, че корените на семейството ѝ са арабски. Тя е от бедно занаятчийско семейство и смята, че точно това я е направило креативна и сръчна. С приятеля ѝ имат ателие и магазин за неща от кожа и гума. Обича Палермо и неговите противоречия. Елена от хората, които ще видят непознат на улицата, ще го заговорят и когато разберат, че му е криво, ще направят всичко по силите си, за да го накарат да се чувства по-добре.

Вера Баталя, 37 г.

vera-bataglia


Когато се запознаеш с Вера, някак ти се иска да следиш дишането ѝ. Тя диша бавно, все едно диша с кожата си… И инстинктивно ти идва да я последваш, за да разбереш повече неща за нея. Това, което може да научиш при първа среща, е че кара сърф и скейтборд и има кафене в Палермо. Пътувала е доста, обиколила е куп места и все още много обича миризмата на сицилийската столица, но истината е, че любимият ѝ остров е Лампедуза и точно той виси на верижка около врата ѝ. Както много други хора, родени и пораснали тук, и Вера чувства, че корените ѝ са арабски.

Palermo Shooting

Palermo is a city that can readily coax and repel. If you happen to feel the latter effect, make sure to give it a second chance as its charm lies precisely in its daily unfolding contradictions.The coexistence of so many layers of life and culture does not allow us to easily define what kind of city Palermo is – that wouldn’t be serious. We can only quietly observe from the sides. The FotoFabrika curator Phelia Barouh is one of the people this city managed to challenge and attract. The following photographic series form a small part of her encounters in Sicily.

The Camardo Brothers, ca 70

0camarda


Salvatore and Sinibardo were born on Kalsa Square where they sit all day long, reminiscing about the 1968 earthquake that destroyed it. The thought obviously does not bother them too much as they keep loitering around.

camarda


camarda2


They have strange tattoos and peculiar gazes. Some would even say that they have a mean look in their eyes. The one with the meaner look has 6 children… And that’s all I can find out about him because he happens to communicate in Sicilian (which differs wildly from plain Italian) and has some throat disease which makes his speech quite incomprehensible.

Tancredi Sabatino

tancredi-sabatino


It’s hard not to mention Tankredi’s visual semblance to Freddie Mercury. The guy has come from one of the mountain villages around Palermo to study theology. He wants to teachreligion and philosophy.

Mustafa Jaiteh

mustafa


Mustafa is from Gambia, everybody knows that, but his age has remained a mystery. The documents he received upon arriving in Italy stated a younger age – that was supposed to make it easier for him. He has spent three years in Palermo and doesn’t like it here, although people have been good to him. He works as a cleaner at a hotel, but he doesn’t get paid on time – and he’s bored. He lives in a refugee centre with adequate conditions and a free
regime. To reach Palermo where he can clean rooms and feel bored, he boarded a boat with 115 other people. He was 16 at the time. He spent 2 years travelling to get to the Italian shores, having passed through Mali, Burkina Faso and Libya.

Francesco Gentille, 48

francesco-gentile


Francesco looks way older than he is, which is less than 50. He has had a heart attack or a stroke, and he aged fast after that. He used to make pizzas but he’s currently unemployed and you can tell he’s one of those who find joblessness very depressing. He’s proud of his three children and he’s proud of his city.

Romolo Paradiso, 52

romolo-paradiso


Romolo is a bank director; he has worked in the banking sphere for over 30 years. He lives by the seaside in Mondelo, which is Palermo’s affluent neighbourhood. He has no children, a good fashion sense, a heavy workload and a taste for young girls. We do agree with what most people would think – Paradiso is a rather interesting family name for a banker. It was actually invented. His father was an orphan and chose the name for himself. Romolo thinks that he might have Arab roots.A true, open-minded free spirit who dearly loves Palermo and its culture, the sea, the women…

Elena Gambino, 40

elena-gambino


Elena also thinks that she has Arab roots. She comes from a poor artisan family and she thinks this is what made her so dexterous and creative. She and her boyfriend have an atelier and a shop selling leather and rubber goods. She loves Palermo and its contradictions. Elena is one of the people who will talk to a stranger on the street and, sensing that the person is feeling down, will make everything they can to lift his spirits.

Vera Battaglia, 37

vera-bataglia


When you meet Vera, you somehow want to follow her breathing. She breathes slowly, as if she breathes with her skin… And you instinctively want to follow suit so you can find out something more about her. What you can learn when you first meet her is that she surfs and skateboards and has a café in Palermo. She has travelled widely, has been to a lot of places and still loves the smell of the Sicilian capital but the truth is her favourite island is Lampedusa and its silhouette hangs on a chain around her neck. Like many people who were born and raised here Vera feels that she has Arabic roots.